شناسه : 158758947

اطلاعیه


قابل توجه واحدهای صنفی وصنعتی شهرستان خاتم در راستای تصمیمات ستادملی مقابله با کرونا کلیه واحدهای صنفی وصنعتی موظف به ثبت نام در سامانه اصناف وصنایع میباشند.


قابل توجه واحدهای صنفی وصنعتی شهرستان خاتم در راستای تصمیمات ستادملی مقابله با کرونا کلیه واحدهای صنفی وصنعتی موظف به ثبت نام در سامانه اصناف وصنایع به آدرس :وب سایت
salamat.gov. ir.
ابلاغی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی کشور
ثبت نام از صبح جمعه 99/1/22 به مدت 7 روز ادامه دارد.
درصورت عدم ثبت نام درسایت وزارت بهداشت دربازرسی تیم گشت مشترک (بهداشت محیط وحرفه ای، نیروی انتظامی، اتاق اصناف، صنعت، معدن وتجارت، تعزیرات) فعالیت واحدصنفی وصنعتی متوقف وتعطیل می گردد.
ستادپیشگیری ومقابله با ویروس کرونا شهرستان خاتم.
آدرس کوتاه :