نشست مشترك مسئولين ستاد انتخابات استان با اعضاي ستاد انتخابات ، اعضاي هيات اجرايي و بازرسي شهرستان خاتم

نشست مشترك مسئولين ستاد انتخابات استان با اعضاي ستاد انتخابات ، اعضاي هيات اجرايي و بازرسي شهرستان خاتمبه گزارش كميته تيليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان خاتم ، تقوايي جانشين رئيس ستاد انتخابات استان در اين نشست ضمن تقدير و تشكر از د قت فرماندار و توجه جدي به انتخابات و همچنين تشكر از اعضاي ستاد انتخابات شهرستان تصريح كرد انتخابات مجلس نهم ويژگي خاصي نسبت به انتخابات قبلي دارد . بحث بيداري اسلامي و اميد بين ملتهاي مسلمان و حركتهاي خوبي كه در اين كشورها در حال انجام است و نگاه اين كشورها به ايران اسلامي باعث شد تا كشورمان در قاره اروپا ، آمريكا و ساير نقاط دنيا مورد توجه قرار گيرد و حركت تاريخي ملت ايران در سال 57 مورد توجه ملتهاي مسلمان و... واقع شده و غربي ها مي خواهند  از الگو شدن ايران براي ساير ملتها از هرطريق جلوگيري كنند و لذا اين مسائل بر حساسيت اين دوره از انتخابات افزوده است

جانشين رئيس ستاد انتخابات استان يزد افزود دشمنان ايران اسلامي به جهت ايجاد شك و ترديد در بين مردم ، مسائلي چون بحث تقلب در انتخابات ، تورم و ... را تكرار مي كنند وعلاوه بر آن دشمنان بدنبال تكرار فتنه 88 مي باشند . لذا ما مسئولين بايد هوشيارانه در مقابل دسيسه هاي دشمنان ايستاده و تلاش نمائيم تا با حضور حداكثري مردم در انتخابات نقشه هاي شوم آنها را همانند گذشته نقش بر آب نمائيم  

مدير كل سياسي . انتخابات استانداري تبليغات و اطلاع رساني را جهت شركت حداكثري مردم در انتخابات مهم عنوان كرده و اظهار داشت الحمدا... كار گروه هاي خوبي در كميته تبليغات و اطلاع رساني شكل گرفته و مصوبات خوبي جهت حضور پر شور مردم در انتخابات اتخاذ شده است بايد پيگيري كنيم تا تمامي اين برنامه ها به نحواحسن انجام و در اين خصوص كليه ادارات و نهادهاي دولتي موظفند هرگونه همكاري را با اين كميته معمول نمايند

 وي در ادامه به رعايت قانون اشاره و گفت بايد بدون رو در بايستي قانون را مورد عمل قرار داده وقانونمداري را  ملاك كار خود قرار دهيم . و از سوء استفاده افراد و جريانات در انتخابات جلوگيري نمائيم و اگر كوتاهي است همه موظفيم تذكر داده و كار مان را به نحو احسن انجام دهيم

تقوائي در پايان شعار وزرات كشور را جذب حداكثري مردم عنوان و از همه مسئولين و اعضاي هيات اجرايي شهرستان خواست بدون حمايت از كانديداي خاص ، تمام تلاش خود را جهت حضور حداكثري تمامي اقشار جامعه در انتخابات بكار گيرند