جلسه ساماندهی امور جوانان شهرستان خاتم با حضور محمد علی شاه حسینی فرماندار خاتم و روسای ادارات برگزارگردید

جلسه ساماندهی امور جوانان شهرستان خاتم با حضور محمد علی شاه حسینی فرماندار خاتم و روسای ادارات برگزارگردید


تشکیل جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان درشهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم این جلسه که  به منظور تبیین وظایف اعضاء ستاد ساماندهی امور جوانان تشکیل شد .فرماندار خاتم ضمن تاکید برهمکاری ادارات با ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان مطالبی را درمورد اهمیت امور جوانان بیان نمودندو خواستار ارائه برنامه فوق و منسجم و قابل اجرا ازسوی ادارات شدند.

درادامه احمد فلاحتی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خاتم درخصوص اهمیت ستاد ساماندهی امور جوانان مطالبی را عنوان کرد.