برپایی میز خدمت مدیران در نماز جمعه شهرستان خاتم

برپایی میز خدمت مدیران در نماز جمعه شهرستان خاتم