بدرقه شهدای گمنام دفاع مقدس بر شانه های مردم دهستان چاهک

بدرقه شهدای گمنام دفاع مقدس بر شانه های مردم دهستان چاهک