افتتاح پروژه های برق رسانی به روستاهای بخش مرکزی و مروست

افتتاح پروژه های برق رسانی به روستاهای بخش مرکزی و مروست