اجراي طرح ضيافت مهر با حضور فرماندار

اجراي طرح ضيافت مهر با حضور فرماندار 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم : "شاه حسيني" فرماندار خاتم در ضيافت افطاري خانواده هاي بهزيستي شركت نمود.

در اين برنامه افطاري كه در منزل مددجويان و در جمعي صميمي برگزار گرديد مددجويان بهزيستي شهرستان به بيان مشكلات خود پرداخته و فرماندار خاتم از نزديك در جريان مسائل و مشكلات خانواده ها قرار گرفته و دستور رسيدگي و پيگيري مشكلات را دادند .