خبر های خوش حوزه بهداشت و درمان شهرستان تمامی ندارد! / پیشرفت ۹۰ درصدی بخش سی تی اسکن بیمارستان آیت الله خاتم


جواد میربهبودی فرماندار شهرستان خاتم بیان کرد با تکمیل پروژه های در حال احداث حوزه بهداشت و درمان، بخش عمده ای از نیازها و دغدغه های شهرستان حل خواهد شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان  خاتم

"جواد میربهبودی فرماندار" به اتفاق بخشدار مرکزی و مدیر بیمارستان آیت الله خاتمی از روند تکمیل پروژه توسعه بیمارستان و همچنین احداث بخش های سی تی اسکن و عفونی بیمارستان آیت الله خاتمی بازدید نمود و در جریان پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها قرار گرفت.

میربهبودی فرماندارخاتم در این بازدید بیان داشت: با تکمیل پروژه های در حال احداث حوزه بهداشت و درمان، بخش عمده ای از نیازها و دغدغه های شهرستان حل خواهد شد
ایشان در ادامه به مسئولین بیمارستان یادآور شد؛ پیگیری های لازم در جهت تسریع این پروژه ها به طور ویژه انجام، تا در پایان دولت و موعد مقرر شاهد افتتاح و بهره برداری از این پروژه ها باشیم

شایان ذکر است؛ هر سه پروژه هم اکنون فعال بوده و پیشرفت فیزیکی بخش سی تی اسکن 90 درصد، بخش عفونی ۶۵ درصد و توسعه بیمارستان 45 درصد می باشدآدرس کوتاه :