انتصاب اعضای هیئت بازرسی انتخابات شهرستان خاتم


"سید مسعود عظیمی نژاد" معاون استاندار و رئیس بازرسی انتخابات استان یزد در احکامی رئیس و اعضای هیئت بازرسی شهرستان خاتم را منصوب کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان  در احکامی رئیس و اعضای هیئت بازرسی شهرستان خاتم را منصوب کرد  

 "سید مسعود عظیمی نژاد" در این احکام با استناد به تبصره 9 ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و ماده 69 انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا "ابوالفضل خوشنویس" را به عنوان رئیس هیئت بازرسی "هادی نوری" را به عنوان عضو  و همچنین "امین پور عطائیه" را دبیر هیئت بازرسی  را منصوب کرد

 گفتنی است "ابوالفضل خوش نویس " نیز در احکامی جداگانه "مهدی تاج آبادی را به عنوان مسئول دبیرخانه و "فاطمه نوری" و "فاطمه چاکری زاده" را به عنوان کارشناسان دبیرخانه هیئت بازرسی انتخابات شهرستان معرفی کرد

 آدرس کوتاه :