نشست فاضلی فرماندار با مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب شهرو روستایی استان

نشست فاضلی فرماندار با فاتحی مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب شهری وروستایی و با حضور معاونین وسایر مسئولین شهرستان در محل فرمانداری خاتم برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: در این نشست فاضلی فرمانداردرخصوص بررسی مشکلات آب شهرستان بحث و گفتگونمود.

تکمیل آبرسانی به قدمگاه هرات،مخزن ذخیره آب ،تجهیز دوحلقه چاه اضطراری آب آشامیدنی هرات-مروست، ایجاد تاسیسات حفاظتی مخازن آب شرب شهریو روستایی از وضوعات مهمی بود که توسط فاضلی فرماندار مطرح گردید.

لازم به ذکر است:در پایان مقرر گردید: در خصوص آب رسانی به شهرک های مسکونی واگذار شده توسط بنیاد مسکن جلسه ایی با حضور مدیران کل و دستگاه مذکور دراستان برگزار گردد.