تجهیز صندوق های اخذ رای شهرستان خاتم به ملزومات انتخاباتی و تحویل به مسئولین اخذ رای صورت پذیرفت

میربهبودی رئس ستاد انتخابات شهرستان ازتجهیز صندوق های اخذ رای شهرستان خاتم به ملزومات انتخاباتی و تحویل به مسئولین شعب و نمایندگان خبرداد.