بازدید بخشدارمرکزی از پروژه های عمرانی روستاهای سطح بخش

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:صبح امروز رضا تاج آبادی بخشدار بخش مرکزی به اتفاق ،دانشور رئیس ادارهراه و شهر سازی ،صادقزاده شهردارخاتم و نماینده شورای اسلامی از پروژه های عمرانی روستاهای اقماری شهر بازدید نمودند