نمایندگان فرماندار محور هماهنگی کارها در شعب أخذ رأی هستند

فاضلی فرماندار و رئیس هیات اجرایی شهرستان در جلسه توجیهی وآموزشی نمایندگان فرماندار بیان کرد:نمایندگان فرماندار محور هماهنگی کارها در شعب أخذ رأی هستند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم : فاضلی فرماندارو رئیس هیت اجرایی شهرستان در این نشست در خصوص اهمیت این دوره از انتخابات و لزوم مشارکت حداکثری شهروندان  و نیز برنامه ریزی های مدون انجام شده در خصوص آموزش کاربردی مجریان انتخابات بیاناتی را اظهار داشتند.

وی افزود: مردم در انتخابات وظیفه اجتماعی دارند و برگزارکنندگان نیز وظایف قانونی دارند و ما امانت‌دار مردم هستیم، ادامه داد: قول دادیم که انتخابات را به صورت منظم برگزار کنیم و انتخاب را بر عهده مردم بگذاریم؛ چرا که در همه امور بی‌طرفی مبنای کار ماست.

فاضلی در پایان بیان کرد:در این دوره انتخابات با استفاده از دستگاه احراز هویت تقریبا به صورت الکترونیک برگزار می‌شود. حساسیت و نظم در کار به عنوان اولویت کار ماست و با توجه به تمهیدات پیش‌بینی شده، قطعا بهترین انتخابات را خواهیم داشت.

عکس و خبر؟سمانه حیدری