فرماندار و مدير اجراي سرشماري  كشاورزي شهرستان خاتم طي احكام جداگانه اي مسئول روابط عمومي و  تبليغات و همچنين اداري و مالي ستاد سرشماري كشاورزي سال 93 اين شهرستان را مشخص نمود .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم طي حكمي از سوي محمد زاده رحماني ، اكبر رنجبر به عنوان مسئول روابط عمومي  و حسن خبري به عنوان مسئول اداري و مالي سرشماري كشاورزي سال 93  در اين شهرستان تعيين شدند .

همچنين فرماندار خاتم طي احكام جداگانه ي  ديگري غلامرضا عطايي را به عنوان رابط حراست و سعيد برزگري را به عنوان كارشناس IT ستاد سرشماري كشاورزي در اين شهرستان تعيين نمود .

سرشماري كشاورزي سال جاري از  پنجم مهر تا 18 آبان در اين شهرستان همزمان با سراسر كشور اجرائي مي شود