بررسی مشکلات کشاورزان شهرستان خاتم در دیدار فرماندار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی

طی دیدار میربهبودی فرمانداربا سجادی پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مشکلات کشاورزان شهرستان،از قنات نفس القریه مروست در خصوص کاهش میزان دبی آب وتکمیل ادامه لوله گذاری مسیر قنات با حضور جمعی از کشاورزان ونمایندگان قنات نفس القریه موردبررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرستان خاتم: این نشست که با حضورجمعی از کشاورزان و نمایندگان قنات نفس القریه مروست برگزار شد. مشکلات قنات درزمینه  کاهش میزان دبی آب  وتکمیل ادامه لوله گذاری مسیر قنات  موردبررسی قرار گرفت و درپایان قول مساعد درجهت تامین اعتبار برای پیشکار کنی ولایروبی وهمچنین اصلاح وتکمیل اجرای طرح کم فشار داده شد.

گفتنی است: در حاشیه این دیدار  میربهبودی فرماندار خاتم ضمن تشکر، خواستار رفع مشکلات وتکمیل پروژه های نیمه تمام شهرستان از جمله تسریع در تکمیل و آماده سازی مجتمع های گلخانه ای هرات  ،مروست وچاهک، ساماندهی مجتمع های دامپروری وهمچنین پیگیری پرداخت تسهیلات استخر ولوله گذاری درسال جاری، راه اندازی دفتر امورعشایری شهرستان، تامین نیروی وتکمیل ومرمت ساختمان جهاد کشاورزی هرات و مروست و جذب وتشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری درحوزه کشاورزی، دامپروری واجرای صنابع تبدیلی وتکمیلی شدند.