در این بازدید پیمانکار پروژه توضیحی در مورد ادامه ساخت پروژه وهمچنین مشکلات موجود مطرح نمودند . ودرادامه صادقیان دستور ویژه جهت برطرف نمودن مشکلات به دستگاه‌های مربوطه دادند.


photo_2019-01-08_11-45-09_001-2.jpg photo_2019-01-08_11-45-48_001-2.jpg photo_2019-01-08_12-37-10_001-1.jpg photo_2019-01-08_12-39-48_001-1.jpg