فرماندار در ادامه افزود جمهوري اسلامي ايران يكي از كشورهايي است كه هر ساله حادثه زلزله در آن اتفاق مي افتد و به همين لحاظ و به خصوص طي چند سال اخير سرمايه گذاري بسيار خوبي در اين راستا انجام داده است از جمله تشكيل و تجهيز ستادهاي حوادث در شهرستان ها ، اختصاص تسهيلات جهت مقابله با اين حادثه ها ، مقاوم سازي ساختمانها و ... كه انشاءا... با اجراي اين برنامه ها شاهد كمترين تلفات و به حداقل رساندن خسارات مادي در چنين حوادثي باشيم .

آقاي امامي با اشاره به حادثه خيزي شهرستان خاتم اظهار داشت همانطوريكه شما دانش آموزان مي دانيد شهرستان خاتم بر روي خط گسل زلزله قرار گرفته است و لذا مقاوم سازي ساختمانها و آموزش نيروها و تجهيز ستادحوادث مي بايست مد نظر قرار گيرد كه الحمدا... در اين زمينه اقدامات بسيار خوبي ايجاد شده است از جمله اعطاي تسهيلات ساخت مسكن و نظارت بر مقاوم سازي ساختمانها ، تشكيل ستاد حوادث در محل فرمانداري و ... كه انشا ا... بتوانيم در اين جهت و در آمادگي هر چه بيشتر شهرستان براي مقابله با چنين حوادثي برنامه ريزي نمائيم .

 

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم


 گزارش تصويري مانور زلزله شهرستان خاتم و بازديد فرماندار از آن