كه اين آمبولانسها همگي مجهز به تجهيزات كامل پزشكي مورد نياز مي باشند كه دو دستگاه به بيمارستان آيت ا... خاتمي هرات ، يك دستگاه به بيمارستان دكتر عليم مروستي مروست و يك دستگاه به مركز بهداشتي درماني چاهك اختصاص يافته و يك دستگاه ديگر نيز در آينده نزديك تحويل خواهد شد كه به مركز بهداشتي درماني تركان اختصاص خواهد يافت .
فرماندار خاتم در ادامه افزود با تحويل دو دستگاه ديگر نيز در ملاقاتي كه با وزير محترم بهداشت و درمان داشته ايم موافقت شده كه در آينده نزديك تحويل خواهد شد .