تشكيل شد:

در این نشست رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان خاتم ضمن بیان نکاتی درماه مبارک رمضان و استفاده معنوی بیشتر بر اجرای مفاد بخشنامه پروژه مهر 90 در سال جهاد اقتصادی جهت آماده سازی 55 واحد آموزشی با رویکرد کردن قرآنی مدارس تاکید کرد.

در ابتدای این نشست نيز عبدانی معاون آموزشی و دبیر جلسه، مفاد دستورالعمل پروژه مهر 90 را تبیین و تشریح کرد.

.