فرماندار خاتم اعلام كرد:

وی افزود: متاسفاهنه به دلیل خشکسالهای پی در پی و ضعیف شدن در ختان و حمله افاتی همچون سوسک سرشاخه خوار تولید این محصول  دراین شهرستان به شدت کاهش یافته است.

فرماندار خاتم از مسئولین جهاد کشاورزی شهرستان خواست به منظور بازگشت تولید زرد آلو -كه به طلاي تابستاني شهرت دارد -به جایگاه اصلی و اولیه خود در استان تمام تلاش خود را به کار گيرند و طرح عملیاتی افزایش راندمان تولید این محصول ارزشمند را تهیه و به فرمانداری خاتم ارائه نمایند.

شایان ذکر است که سید ناصر امامی میبدی در اولین جشن برداشت زردآلو شهرستان خاتم که در خردادماه سال 90در محل سرچشمه هرات برگزار شده بود از کاهش تولید زرد الوی شهرستان خاتم به شدت انتقاد کرده و از امادگی فرمانداری جهت کمک به افزایش تولید محصول زرد الوی این شهرستان سخن گفته بود.