فرماندار خاتم:

وي شهرستان خاتم را يكي از مراكز مهم توليدجو و گياهان علوفه اي استان يزد دانست و اضافه نمود كه جو توليدي در اين شهرستان  به لحاظ شرايط آب و هوايي از مرغوبيت بسيار خوبي برخوردار بوده و محصول توليدي آن علاوه  بر تامين خوراك دامهاي شهرستان به مركز استان و ساير نقاط كشور صادر مي گردد.

امامی میبدی سطح زير كشت جو شهرستان خاتم را حدود 2000 هكتار با متوسط عملكرد حدود 5/4 تن در هكتار و توليد بالغ بر 9 هزار تن اعلام و مهترين ارقام توليدي جو در اين شهرستان را ارقام كارون  و محلي ذكر نمود.

شايان ذكر است كه مناطق  هرات ،مروست و چاهک مهمترين مناطق توليد جو شهرستان خاتم به شمار مي روند.