سيد ناصر امامي درگفتگو با خبرنگار ايسنا" درخاتم ، با بيان اينكه تلاش در راستاي از بين بردن معضل بي سوادي در جامعه بعد از فرمان تاريخي امام راحل (ره) به طور جدي مورد توجه مسئولان و خادمان اين عرصه مهم در كشور بوده است ، اظهار داشت : امروز  با توجه به بسيج همگاني كه با دورانديشي امام راحل (ره) در راستاي ريشه كني بي سوادي به ويژه در مناطق محروم صادر شد ، نرخ با سوادي اين شهرستان درحال حاضر در رده سني 10 تا 45 سال به 96درصد رسيده است.

وي با بيان اينكه رشد نرخ با سوادي اين شهرستان بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بسيار چشمگير بوده است ، از بي سوادي به عنوان يك معضل پيچيده اجتماعي كه آثار منفي آن در جنبه هاي مختلف نمود پيدا مي كند ، نام برد و گفت : سواد يكي از شاخصه هاي اصلي توسعه در جوامع است كه پيش بيني مي شود با توجه به تلاش مسئولان و خادمان اين عرصه مهم در كشور با پايان برنامه پنجم توسعه رشد نرخ باسوادي در اين شهرستان به 96درصد درگروه زير 50 سال برسد.

فرماندار خاتم ادامه داد : با توجه به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در راستاي اهداف برنامه پنجم توسعه با سوادي گروه سني  10تا 49 سال در اولويت فعاليت شهرستان است و سال گذشته برگزاري جشن با سوادي اين گروه سني درسطح شهرستان را داشته ايم .

امامي تصريح كرد : براي نيل به اين  هدف مي طلبد كه مسئولان با بسيج امكانات و افراد با سواد با تشويق بي سوادان به حضور در كلاس هاي سواد آموزي نهضت سواد آموزي را ياري كرده تا به طور كامل ريشه اين معظل در شهرستان خاتم  قطع شود.