در خاتم رخ داد:

وی افزود در راستاي احیای جمعیت گوزن زرد ايراني با توجه به پتانسل هاي زيستگاهي  منطقه حفاظت شده جنگل باغ شادي به عنوان یکی ازمناطق شاخص در اکوسیستم کوهستانی زاگراس محوطه ای به  مساحت ۲۰۰ هکتار فنس کشی شده است و در حال حاضر تعدادی گوزن زرد که از دشت ناز ساری در سال ۱۳۸۵ به این منطقه منتقل شده اند در این منطقه زیبا زیست می کنند.

 حیدری تصریح کرد: تعداد گوزنها در سال ۱۳۸۹ تعداد ۶ راس با ترکیب جنسی ۳ راس ماده و ۳ راس نر بود که خوشبختانه در سال جاری ۲ راس گوساله در مورخ 90/02/12و 90/03/15 متولد شده است .

وی در پایان گفت : بر اساس بررسی و پایش های صورت گرفته روزانه  در حال حاضر گوساله های متولد شده از وضعیت زیستی و فیزیکی مطلوبی برخوردار می باشند .