يك مسوول محيط زيست :

فتح ا... حيدري روز پنج شنبه در گفتگوي اختصاصي با ايرنا افزود : در راستاي حمايت از اين گونه حمايت شده و در معرض انقراض ، با همكاري مركز ملي تحقيقات حيات وحش طائف عربستان سعودي اين مركز در منطقه راه اندازي شد. وي اضافه كرد : اين مركز به عنوان نخستين محل هوبره كشور به صورت تخصصي براي اولين بار موفق به تكثير هوبره در شرايط آزمايشگاهي شد و كار مطالعه ، تحقيق و پرورش را انجام مي دهد . حيدري اظهار داشت : اين مركز به دستاوردهاي ارزشمندي در خصوص بيولو‍‍‍ژي رفتار ، فرمول غذايي و ساير عناصر زيستي هوبره دست يافته است . وي گفت : منطقه هوبره خيز قره تپه در شهرستان خاتم با وسعت بيش از 80 هكتار بر اساس نظر كارشناسان داخلي و خارجي بازديد كننده و صاحبنظر ، به عنوان مهمترين محل زيست و زادآوري پرنده زيبا و حمايت شده هوبره كشور معرفي شده است . وي گفت : مزيت هاي نسبي ، جغرافيايي و طبيعي ، پوشش گياهي و جنگلي مناسب از ويژگيهاي اين منطقه است . هوبره يا همان بوقلمون وحشي با برخورداري از پاهاي بلند و جثه اي زيبا از لحاظ زيست محيطي داراي اهميت زيادي است . اين پرنده كمياب ايراني همواره مورد نظر شكارچيان است به طوري كه طي ساليان گذشته ، قاچاقچيان اقدام به شكار آن و حمل اين گونه نادر به اطراف مرزهاي جنوبي كشور مي كردند و با فروختن آن درآمدگزافي به دست مي آوردند . شهرستان خاتم در 240 كيلومتري جنوب شهر يزد و در محل تلاقي استانهاي يزد ، كرمان و فارس قرار دارد ك3 7541-1968