لذا اينجانب از تمامي كشاورزان زحمتكش شهرستان مي خواهم نسبت به پرداخت بدهي خود تا تاريخ مذكور اقدام نموده تا از اين بخشودگي بهره مند گردند . ضمنا" تصوير نامه شماره 84/47/55305 مورخ 26/9/88 بانك كشاورزي هرات در همين زمينه به شرح ذيل مي باشد .

روابط عمومي فرمانداري خاتم