امامي فرماندار خاتم به اتفاق آقاي فلاحتي مسئول آموزش و پرورش مروست روز شنبه مورخ 28/9/88  از پروژه هاي دبستان 12 كلاسه شهيد رجايي با پيشرفت فيزيكي 80% ، مدرسه راهنمايي خليج فارس ، پيشرفت فيزيكي 90% و مدرسه طرح بركت با پيشرفت فيزيكي 80% بازديد كردند كه پروژه هاي فوق از پروژه هاي فعال شهرستان بوده كه بزودي مورد بهره برداري قرار خواهند گرفت همچنين در روز سه شنبه مورخ 26/9/88 مراسم كلنگ زني سه طرح عمراني آموزش و پرورش انجام شد كه ساخت چمن مصنوعي در زمين به وسعت هزار مترمربع با اعتباري به ميزان حداقل 60 ميليون تومان و كلنگ زني دو باب نمازخانه براي مدارس شهيد دستغيب و دكتر عليم مروستي كه هركدام با اعتبار 60ميليون تومان راه اندازي خواهند شد .

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم