باز هم افتخاري نيك وپسنديده براي اين سرزمين ومردمان پاك ونجيب وپر تلاشش رقم خورد واينك ثمره تلاش وكوشش درراه علم ودانش توسط فرزند شايسته اين خطه برلوح زرين روزگار نقش بست.

كسب رتبه تك رقمي دركنكور سراسري سال 90توسط دانش آموز نخبه وبا استعداد شهرستان خاتم مهر تائيديست برفرهنگ واستعداد وهوش مردمان اين سرزمين.

گفتني است:دركنكور سراسري سال جاري سعيده عطايي دانش آموز شهرستان خاتم توانست رتبه 3علوم انساني منطقه 3كشور را كسب نمايد كه جاي دارد اين افتخار بزرگ را خدمت ايشان وخانواده محترمشان ، معلمان ودبيران تبريك عرض نماييم.