بخش اقتصاد:

حمل و نقل اركان اصلي هر اقتصاد است كه بدون بهره مندي صحيح از آن داشتن اقتصادي پويا و سالم امكان پذير نخواهد بود زماني فعاليت هاي اقتصادي خوب و مطلوبي خواهيم داشت كه نحوه ارائه خدمات حمل و نقل در جابجايي مواد اوليه و كالا مناسب و به درجات عالي برسد .

و از طرفي هم بهبود و گسترش سيستم حمل و نقل مي تواند نقش بسزايي در زمينه هاي افزايش توليد ، جابجايي محصولات ، كاهش بهاي تمام شده كالاو خدمات ، ايجاد رقابت سالم اقتصادي و به حداقل رسيدن  آسيب هاي جانبي و مالي در نقل و انتقالات و مواردي از اين قبيل گردد كه انشاءا... با همت مسئولين در اين زمينه بتوانيم شاهد شبكه حمل و نقل فعال و گسترده اي باشيم .

اهميت اجتماعي و فرهنگي حمل و نقل:

علاوه بر اهميت اقتصادي سيستم حمل و نقل مي تواند آثار اجتماعي – فرهنگي آن نيز مثل آثار آموزشي ، بهداشتي ، فرهنگي ، سياحتي و زيارتي درخود داشته باشد .

لذا دسترسي به خدمات و رفاه اجتماعي و نقش اساسي آن در ارتقاء سطح زندگي و رفاه اجتماعي بيانگر نقش فرهنگي و اجتماعي است كه يك حمل و نقل خوب و پويا مي تواند داشته باشد .

با اميد و آرزوي موفقيت و سلامتي براي شبكه حمل و نقل كشور اعم از زميني – دريايي – هوايي و توسعه و گسترش آن .

 

 

                                                                                                                          سيد ناصر امامي ميبدي

                                                                                                                                   فرماندار خاتم