« بازگشت

فرماندار شهرستان خاتم

فرماندار شهرستان خاتم


فرجام فاضلی

فرماندار / کارشناسی ارشد
مسئولیت ها و وظایف
فرماندار