گزارش تصويري بازديد فرماندار از مركز آموزش كودكان استثنايي ايمان هرات