روز ملي فناوري هسته‌اي داراي پيام خاصي بوده و قطع ارتباط با شيطان بزرگ سرآغاز موفقيت‌هاي مختلف علمي،اقتصادي است.

بايد با تداوم موفقيت‌ها در دانش هسته‌اي به دنيا نشان دهيم كه بدون ارتباط و يا وابستگي به كشورهايي از جمله آمريكا هم مي‌توان به موفقيت‌هاي بزرگ دست يافت.

ايران در زمينه توليد راديو داروها نيز موفقيت‌هاي بزرگي داشته كه همه اين موفقيت‌ها بيش از هر چيز مرهون تصميمات و سياست‌هاي مدبرانه و دورانديشانه مسئولان عالي رتبه نظام است.

دانشمندان جوان ايران اسلامي در دستيابي به دانش صلح‌آميز هسته‌اي نشان دادند كه بدون اتكا به بيگانگان قادر به رسيدن به هر موفقيتي هستند.

قطعا پيمودن مسير توسعه فناوري هسته‌اي بدون هزينه نيست و كم‌ترين هزينه آن، تحمل فشارهاي بين‌المللي است.

اينجانب 20 فروردين سالروز پيروزي تاريخي ملت شجاع ايران در زمينه تكميل چرخه سوخت هسته‌اي، نتيجه‌ پيوند معنوي فرزندان ايران اسلامي ميداندو اين روز بزرگ را به آحاد ملت شريف ايران به خصوص خانوادهاي شهدا جانبازران و ايثارگران تبريك و تهنيت عرض مينمايم.

 سيد ناصر امامي ميبدي

فرماندار شهرستان خاتم