نشست فاضلی فرماندار شهرستان خاتم با اعضای کمیته امنیتی ستادانتخابات شهرستان

طی نشستی فرجام فاضلی فرماندار و رئیس هیات اجرایی شهرستان با اعضای کمیته امنیتی ستاد انتخابات شهرستان در راستای تامین امنیت انتخابات در محل فرمانداری خاتم تشکیل جلسه داد.