شست رئیس ستاد انتخابات شهرستان با عوامل اعزامی از هیات نظارت استان

نشست رئیس ستاد انتخابات شهرستان با عوامل اعزامی از هیات نظارت استان و هیات نظارت شهرستان خاتم در محل ستاد انتخابات شهرستان پیرامون وضعیت انتخابات در شهرستان خاتم انجام شد.