بازدید میربهبودی فرماندار خاتم از ایستگاه‌های ورودی شهرهای هرات و مروست

بازدید میربهبودی فرماندار خاتم از ایستگاه‌های ورودی شهرهای هرات و مروست و عرض خداقوت وتشکر از عوامل انتظامی وبسیج که در راستای رعایت پروتکلهای بهداشتی واجرای طرح ممنوعیت های تردد اقدام به کنترل خودروهای عبوری می نمایند.