بازدید مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری به اتفاق فرماندار خاتم از پروژه های درحال اجرای بخش چاهک

"زارع " مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری به اتفاق میربهبودی فرماندار خاتم ، معاونین دفتر امور روستایی، سجاد بخشدار چاهک و دیگر مسئولین از عملیات اجرایی پروژه زیر سازی و آسفالت خیابان گلزارشهدا و ساماندهی گلزار شهدا چاهک بازدید نمودند.

بازدید مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری به اتفاق فرماندار خاتم از پروژه های درحال اجرای بخش چاهک
"زارع " مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری به اتفاق میربهبودی فرماندار خاتم ، معاونین دفتر امور روستایی، سجاد بخشدار چاهک و دیگر مسئولین از عملیات اجرایی پروژه زیر سازی و آسفالت خیابان گلزارشهدا و ساماندهی گلزار شهدا چاهک بازدید نمودند.
گفتنی است؛عملیات زیر سازی خیابان گلزار شهدا (ضلع غرب)با متراژ ۱۵ هزار متر مربع  درحال اجرا می باشد که بخشی آسفالت ومابقی هم بلافاصله بعداز تکمیل زیرسازی  آسفالت خواهد شد.
همچنین پروژه ساماندهی گلزار شهدا چاهک با توجه به نظر مساعد میربهبودی فرماندارخاتم وتامین ۵٠٠میلیون ریال اعتبار ازطریق کمیته برنامه ریزی شهرستان در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی درحال اجرا می باشد.