غلامرضا عطايي سرپرست فرمانداري خاتم  از زحمات و تلاش اعضای جلسه در زمینه نظارت بر حوزه سوخت و حمل و نقل و تعامل و همکاری کلیه دستگاهها در راستای اجرای صحیح و مطلوب قانون هدفمند سازی یارانه ها در سطح شهرستان تشكر و قدرداني كرد.

خبري دبير جلسه كميته حمل ونقل شهرستان همچنين دراين جلسه گزارشی از اقدامات و پیگیری های کمیته حمل و نقل شهرستان ارائه دادند .