همزمان با سراسر كشور:

راهپيمايان در حالي كه با خود پلاكاردها ، بنرها و دست نوشته هاي مختلفي را حمل مي كردند بر ترويج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه اسلامي و بين بانوان مسلمان تاكيد كردند .

آنها با شعارهاي ' چادر حجاب برتر ' ، ' خشنودي پيامبر ' ، ' حفظ شعائر دين ' ، ' رعايت حجاب است ' ، ' يا فاطمه شعار ماست ' ، ' حجاب افتخار ماست ' و ' حجاب سنگر ماست ' ، ' خامنه اي رهبر ماست ' بر لزوم توجه بيشتر مسئولان اجرايي بر رعايت قانون حجاب و عفاف تاكيد كردند

همچنين در پايان   راهپيمايي  با قرائت قطعنامه اي در هفت بند كه با تكبير مورد تائيد حاضرين قرار گرفت از مسئولان خواستند بيش از گذشته وظايف خود را در اين امر مهم ديني و شرعي انجام دهند .