رديف

 

نام فراورده

 

ميزان توزيع شده (ليتر)

بهاي فراورده (هر ليتر به ريال )

بهاي فراورده هاي مصرف شده به ريال

نرخ مصوب داخلي

نرخ f.o.B خليج فارس (خريد دولت )

نرخ مصوب داخلي

ميزان توزيع شده

نرخ F.OB خليج فارس (پرداخت دولت)

ميزان يارانه تخصيص داده شده به مردم

1

بنزين موتور

1057000

1000ريال

6350

1057000000

6711950000

5654950000

2

نفت گاز

1392000

165

6716

229680000

9348672000

9118992000

3

گازوئيل

4396000

165

6684

725340000

29382864000

28657524000

جمع

2012020000

45443486000

43431466000