آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان در اين مراسم ضمن تشكر از معاونت محترم پارك علم وفن آوري استان به خاطر حمايتهاي انجام شده تصريح كرد شهرستان خاتم به عنوان قطب كشاورزي استان محسوب و استعدادهاي بالقوه اي در اين زمينه دارد و محوريت مركز رشد خاتم نيز تحقيقات لازم در خصوص ارتقاء سطح كشاورزي منطقه خواهد بود البته در ساير زمينه ها نيز اين مركز انجام وظيفه خواهد نمود.

وي در ادامه افزود فعلا" اداره مذكور با يك نفر نيرو شروع به كار خواهد نمود و در خصوص جذب نيروي مورد نياز نيز مكاتبات و پي گيري لازم انجام شده است و اينجانب از كليه پژوهشگران اساتيد و دانشجويان شهرستان مي خواهم كه نهايت همكاري را با مركز رشد خاتم داشته تا انشاءا... بتوانيم در جهت توسعه همه جانبه شهرستان به نتايج خوبي دست يابيم .

 

روابط عمومي فرمانداري خاتم