امام جمعه هرات:

وي خاطر نشان كرد: بايد از لحظه لحظه ماه صيام در جهت خودسازي و رسيدن به تقوا كه نتيجه آن است كمال استفاده را بعمل آورد .


امام جمعه خاتم همچنين با اشاره به ترور دانشمندان جوان ايراني توسط عوامل كفر جهاني آن را اوج ذلت منافقان و ملحدان عنوان كرد.


فاطمي گفت: اينگونه اعمال زشت و پليد نمي تواند خللي در عزم و اراده ملت و دولت ما در رسيدن به اهدافش ايجاد كند.


وي همچنين به موضوع ازدواج در اسلام اشاره و از همه مردم و مسئولان خواست زمينه ازدواج هاي آسان را براي جوانان فراهم سازند .