وي تصريح كرد: امسال بودجه‌اي براي خريد تجهيزات آتش نشانان و امكاناتي كه لازم است اختصاص داده شده تا بتوانند فعاليت خود را انجام دهند كه اميدواريم با داشتن امكانات بيشتر و نيروهاي جوان و زبده و آموزش‌هاي خوبي كه مي‌بينند، شاهد آن باشيم كه در اولين لحظات حادثه حضور پيدا كنند.

ملك ثابت به امكان تحصيل آتش‌نشانان در دوره‌هاي كارداني آموزش عالي اشاره كرد و گفت: براي آموزش پرسنل نيز آموزش‌هاي مقطعي از جمله آموزش‌هاي تنفسي و خاموش كننده‌هاي جديد نسبت به شهرستان در نظر گرفته شده است.

كارشناس مسوول ستادحوادث استان به بازديد خود از ايستگاه‌هاي آتش نشاني هرات و مروست اشاره كرد و افزود: طي اين بازديد نيازسنجي از اين دو ايستگاه به عمل آمد كه امكانات و پرسنل نيز به زودي افزايش خواهد يافت.

ملك ثابت از فرماندار خاتم بخاطر راه اندازي ايستگاه آتش نشاني و بكارگيري امكانات و پرسنل درمدت كم در اين شهرستان قدرداني كرد.