وي در ادامه افزود با عنايت به مذاكرات انجام شده و جلسه اي كه اخيراً در بخش مروست برگزار گرديد مسائل و مشكلات بخش مذكور به سمع مدير كل تامين اجتماعي استان رسيده و ايشان ضمن مكاتبه با سازمان قول هرگونه مساعدت جهت راه اندازي را داده اند و بنده و مسئولين  بخش نيز به طور مستمر پيگير اين موضوع بوده و تا تحقق موضوع اين پي گيري ادامه خواهد يافت و با راه اندازي اين شعبه مشكلات مردم آن بخش در رابطه با خدمات تامين اجتماعي مرتفع خواهد شد .

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم