ايشان همچنين در ارتباط با رفع مشكلات پيمانكار قول پيگيري و مساعدت در حد امكان دارد .

امامي در اين رابطه به خبرنگار ايسنا گفت : براي اين پروژه كه بيش از 50% پيشرفت فيزيكي دارد بايد مدتها پيش به بهره برداري مي رسيد كه به دليل عدم تخصيص اعتبار لازم و كوتاهي پيمانكار تاكنون به تاخير افتاده و لازمست اداره كل تربيت بدني توجه لازم را داشته باشد تا انشاءا... در سوم خرداد سالروز آزاد سازي خرمشهر شاهد بهره برداري از آن باشيم .

ايشان همچنين خواستار احداث استخر شناي مشابه هرات در مروست گرديد و اظهار اميدواري كرد با مساعدت و عنايت مسئولين مروست نيز بزودي داراي استخر شنا گردد.