وي در ادامه افزود انشاءا... با احداث اين اماكن فرهنگي شاهد ارتقاء فعاليتهاي فرهنگي بخصوص خدمت به خانواده هاي تحت پوشش باشيم .

فرماندار شهرستان از همكاري سازمان مسكن و شهرسازي استان و كميته امداد حضرت امام (ره) استان در اين ارتباط تقدير و تشكر نمودند.

روابط عمومي فرمانداري خاتم