امام جمعه هرات :

وي اضافه كرد:اين فرد با همكاري با رژيم جعلي صهيونيستي و كمك به اين دولت غيرمشروع بيشترين خيانت را به مردم مظلوم فلسطين روا داشت .
امام جمعه هرات خاتم تصريح كرد: تاريخ نشان داده كه عاقبت وابستگي و خود فروختگي به قدرت هاي فاسد عالم همين گرفتاري ،محاكمه و مرگ ذلت بار است .
فاطمي گفت:خواسته مردم مصر و همه ملل آزاديخواه جهان ، محاكمه جدي اين جنايتكار و مجازات اوست .