احمد تكتاز خدمات اين سامانه را شامل مشاوره درزمينه پيشگيري ،درمان ونحوه برخوردبا معتادان عنوان كرد وافزود:مشاوراني كه از طريق تلفن به متقاضيان خدمات ارائه مي كنند داراي مدرك ليسانس دررشته هاي مربوط است.تكتاز دربخش ديگري ازسخنان خود از اجراي طرح اجتماع محور اعتياد درخاتم خبرداد وگفت:براي برخورد با پديده ومعضل اعتياد طرح اجتماع محور اعتياد كه با هدف پيشگيري وكاهش آسيب درخاتم اجرا مي شود،نقش عوامل اجتماعي درمبارزه با موادمخدر رادرسه محور مدرسه ،محيط كارومحله مورد ارزيابي قرار مي دهد.
وي افزود:براساس طرح مذكور ،مشاوران ومددكاران بهزيستي با حضور درمراكز آموزشي ومسكوني اطلاعات لازم رادرزمينه اثرات مواد مخدر براي نوجوانان وجوانان تشريح مي كنند.
تكتاز خاطر نشان كرد:ايجاد شرايط مناسب براي بازگشت مجددمعتادان خود مصرف به اجتماع از ديگر مسائل مورد توجه درطرح اجتماع محور است وبرهمين اساس آنان براي درمان به مراكز ترك اعتياد معرفي مي شوند.