اين پروژه ها شامل راه علي آباد چهل گزي به مروست ، جاده ابركوه – مروست معروف به چغندري ، جاده هرات - چاهك - نيريز و جاده هرات - شهربابك مي باشد كه در پايان اين بازديدها فرماندار و مشاور محترم وزير در دفتر ايشان به ارزيابي پروژه ها پرداختند و نهايتاً مقرر شد مشاور محترم لزوم تعريض و بازسازي جاده هرات - شهربابك و تسريع در پروژه هاي در حال اجراي ذكر شده و درخواست شهرستان مبني بر عبور راه آهن سيرجان – شيراز از شهرستان را با وزير محترم در ميان گذاشته و اقدام لازم در زمينه هاي فوق سريعاً انجام گيرد.

فرماندار اضافه كرد مشاور محترم وزير در اين ديدار از پيگيري هاي فرماندار و اقدامات ويژه و مستمر مهندس جوزمي رئيس اداره راه و ترابري شهرستان تقدير ويژه به عمل آورد .

 

روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم