فرماندار خاتم :

سید ناصر امامی فرماندار خاتم در این جلسه با توجه به اهمیت اموزش عالی در شهرستان  تصریح کرد آموزش عالی و تربیت نیروهای متخصص از جمله شاخه های توسعه هر منطقه محسوب می شود که طی دو سال و نیمی که مسئولیت فرمانداری به اینجانب محول شده است با پیگیری های انجام شده دانشگاه پیام نور هرات مجوز آن دریافت و امکانات و تجهیزات اولیه نیز مهیا و اميدواريم از اول سال تحصیلی جدیدپذیرش دانشجو داشته باشد. همچنین باپیگیری های به عمل آمده موافقت را اندازی مرکز اموزش علمی کاربردی نیز اخذ گردیده است كه آنهم با توجه به تامین امکانات و تجهیزات و فراهم نمودن مدرس و ..... از اول سال تحصيلي  دانشجو پذیرش خواهد کرد . همچنین در همین راستا پیگیری صدور مجوز تاسیس دانشگاه آزاد در بخش مروست نیز می باشیم  و در سایر واحد های دانشگاهی منطقه نیز با پیگیری انجام شده نیز طی این دوسال رشته های مختلفی اضافه و تا سطح کارشناسی دانشجو پذیرش می کنند.

امامی درادامه افزود با توجه به موقعیت منطقه به عنوان قطب کشاورزی خوشبختانه اکثر رشته های کشاورزی در آموزشکده کشاورزی امین ،پیام نور مروست و... دایر می باشد و باید در چشم انداز آینده در شهرستان به رشته های صنعتی نیز توجه نمود چرا که با توجه به خشک سالی های پی در پی چند سال اخیر ایجاد صنایع نیز از ضروریات می باشد .

 در پایان جلسه ضمن بررسی و ارائه پیشنهادات رشته های پرورش گل و گیاه زینتی، ريخته گری گرایش مدل سازی و قالب گیری ، تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های زراعی و باغی ،جوشکاری و تکثیر و پرورش آبزیان زینتی به عناون رشته های پیشنهادی جهت تاسیس مرکز آموزش علمی کاربردی به اداره کل فنی حرفه ای استان ارائه گردید.