دراين مراسم سيد ناصر امامي فرماندارخاتم  با بيان اينكه سالن ورزشي با مساحت 1200مترمربع وبا اعتباري بالغ برسه ميلياردريال از اعتبارات سفراول رياست جمهوري احداث شده است ادامه داد:اميدوارم جوانان ومردم زحمتكش مروست به نحو احسن از اين سالن استفاده نمايند.امامي تصريح كرد:پروژه هاي ديگري نيز درزمينه توسعه اماكن ورزشي شهرستان دردست اقدام است ازجمله اين پروژه ها زورخانه هاي هرات ومروست با پيشرفت فيزيكي 50درصدزمين ورزشي روستاهاي كرخنگان وچاهك با پيشرفت فيزيكي 90درصدمي باشدكه از اعتبارات اداره كل تربيت بدني درحال احداث مي باشد واستخر سرپوشيده نيز با 45درصدپيشرفت دردست احداث است كه اعتبارات آن از سفراول رياست جمهوري تامين مي گردد.

امامي درادامه از جوانان شهرستان خواست كه اين فضا ها واماكن ورزشي درجهت پيشرفت وتوسعه ورزش شهرستان استفاده نموده تا انشاءا...شاهد موفقيتهاي ورزشي درتمامي رشته ها باشيم .

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                  روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم