در همين راستا آقاي سيد ناصر امامي ميبدي فرماندار شهرستان خاتم كسب اين عنوان را به ايشان تبريك گفته و از درگاه حق تعالي براي ايشان سلامتي و توفيق را مسالت نمودند .
متن نامه مذكور به شرح ذيل مي باشد .

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم